เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (งบแสดงฐานะการเงิน) ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00301-002-page-001.jpg

box001.gif 

Work-tmlr-00301-002-page-001.jpg