เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (งบแสดงฐานะการเงิน) ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-0079001-page-001-1.jpg

box001.gif