เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00341-page-001.jpg

box001.gif 

Work-tmlr-00341-page-001.jpg