พิมพ์
หมวดหลัก: กองคลัง
หมวด: รายงานการกำกับฯ
ฮิต: 988

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒)

(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00315-page-001.jpg

box001.gif 

Work-tmlr-00315-page-001.jpg