เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

CCF_000146-page-001.jpg

box001.gif