เรื่อง ประกาศผลการดําเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

 59301.jpg59302.jpg

ผลการดําเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (Download)