เรื่อง ประกาศผลการดําเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

00705-013-01-page-001.jpg00705-013-01-page-002.jpg

 

ผลการดําเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจําเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (Download)