สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 888 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน(สายเก่า)

ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร: 054-011802-05 โทรสาร 054-011806 
ในวันและเวลาราชการ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@lomrad.go.th
E-mail:lomradcenter@hotmail.com 

then
View access
Public
Alias
2021-07-16-07-41-43
Captcha
captcha
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1996
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2021-07-16 07:38:43
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate
เพศ

เรื่อง ประกาศผลการดําเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(ภาพ:ข้อมูุล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00731-03-page-001.jpgWork-tmlr-00731-03-page-002.jpgWork-tmlr-00731-03-page-003.jpgWork-tmlr-00731-03-page-004.jpgWork-tmlr-00731-03-page-005.jpgWork-tmlr-00731-03-page-006.jpgWork-tmlr-00731-03-page-007.jpgWork-tmlr-00731-03-page-008.jpgWork-tmlr-00731-03-page-009.jpgWork-tmlr-00731-03-page-010.jpgWork-tmlr-00731-03-page-011.jpgWork-tmlr-00731-03-page-012.jpg