เรื่อง ประกาศผลการดําเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(ภาพ:ข้อมูุล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00731-03-page-001.jpgWork-tmlr-00731-03-page-002.jpgWork-tmlr-00731-03-page-003.jpgWork-tmlr-00731-03-page-004.jpgWork-tmlr-00731-03-page-005.jpgWork-tmlr-00731-03-page-006.jpgWork-tmlr-00731-03-page-007.jpgWork-tmlr-00731-03-page-008.jpgWork-tmlr-00731-03-page-009.jpgWork-tmlr-00731-03-page-010.jpgWork-tmlr-00731-03-page-011.jpgWork-tmlr-00731-03-page-012.jpg