ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจําไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔)
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00590-025-page-001.jpg

 


box001.gif 

Work-tmlr-00590-025-page-001.jpg