เรื่อง ประกาศผลการดําเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00590-021-page-001.jpg

 


box001.gif 

Work-tmlr-00590-021-page-001.jpg