เรื่อง ประกาศผลการดําเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00523-page-001.jpg

 


box001.gif 

Work-tmlr-00523-page-001.jpg