เรื่อง ประกาศผลการดําเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจําเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00439-01-page-001.jpg

box001.gif 

Work-tmlr-00439-01-page-001.jpg