โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนทราย หมู่ที่ 13 ซอย 5 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

 

2561-08-29-13-page-001.jpg

box001.gif