โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าเมล์ หมู่ที่ 9 ตั้งแต่ซอย 2 ถึง ซอย 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

 

2561-08-29-12-page-001.jpg

box001.gif