โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก บ้านท่านาง ซอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

 

2561-08-29-14-page-001.jpg

box001.gif