พิมพ์
หมวด: งานกองคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑
ฮิต: 908
View access
Public
Alias
5-2568
Captcha
captcha
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
109
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"author":"","rights":"","xreference":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2018-07-20 03:44:55
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate
เพศ

โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านล้อมแรด
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

2561-08-29-16-page-001.jpg

box001.gif