พิมพ์
หมวดหลัก: กองคลัง
หมวด: งานกองคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑
ฮิต: 757

โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านล้อมแรด
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

2561-08-29-16-page-001.jpg

box001.gif