เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
(ภาพ:ข้อมูล งานกิจการสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

 

10-610806-page-001.jpg

box001.gif