รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด
(ภาพ:ข้อมูล งานกิจการสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

 

22-2561-08-29-19-page-001.jpg

box001.gif