รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด
(ภาพ:ข้อมูล งานกิจการสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

 

16-2561-08-01-2-page-001.jpg

box001.gif