Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

**เทศบาลเมืองล้อมแรดประชาสัมพันธ์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เรื่องให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564***อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด***เทศบาลเมืองล้อมแรดประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรดเมืองล้อมแรด ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด หมู่ 6 บ้านหนองบัว ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร หลักฐานเอกสารการสมัคร รายละเอียดในเว็บไซต์นี้**สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด หลังใหม่ เลขที่ 888 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน(สายเก่า) ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 โทรศัพท์ 054-011802-05 และโทรสาร 054-011806 ในวันและเวลาราชการ**********บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด??☎️054-291199 ตลอด 24 ช.ม⏰⏱⏰?อุบัติเหตุ,เจ็บป่วยฉุกเฉิน#โทร 1669 เหตุด่วนเหตุร้าย โทร 191 Webpage : https://www.facebook.com/lomrad.go.th**Website : https://www.lomrad.go.th/**ประชาสัมพันธ์ : เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้รับแจ้งจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดลำปาง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต (ลป)0002/ว 105 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่องประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดลำปาง ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดลำปาง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ***จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลในจังหวัดลำปาง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด **** อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งทราบ พร้อมแจ้งให้ผู้สมัครทุกคนมายื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งภายใน 90 วันนับแต่วันเลือกตั้ง**

ระบบค้นหา

ระบบช่วยเหลือผู้พิการ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ เทศบาลเมืองล้อมแรด เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

Q&A ถามตอบข้อสงสัย

หัวข้อในหมวดหมู่นี้: Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา ทม.ล้อมแรด จ.ลำปาง

แผนที่ตั้ง