สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 888 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน(สายเก่า)

ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร: 054-011802-05 โทรสาร 054-011806 
ในวันและเวลาราชการ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@lomrad.go.th
E-mail:lomradcenter@hotmail.com 

View access
Public
Alias
vision
Captcha
captcha
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
2
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2018-11-11 03:36:24
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate
เพศ

Untitled4-0001.png

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด

“เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

พันธกิจ (MISSION) 

1. พัฒนาให้เป็นเทศบาลน่าอยู่ ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ำการเกษตรที่สมบูรณ์

2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เทศบาล

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. พัฒนาระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ด้วยส่งเสริมให้เป็นประตูแห่งภาคเหนือ เชื่อมโยงทุกภูมิภาคพร้อมการฟื้นฟู

พืชเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

5. พัฒนาการจัดการศึกษา การเทคโนโลยีสารสนเทศ และการอาชีพอย่างทั่วถึงทั้งในและนอกระบบ

6. พัฒนาให้เป็นเทศบาลที่มีชื่อเสียงและความโดดเด่นของประเทศ

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

แนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลล้อมแรด

ตามมติการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมกำหนดกรอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปางเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)  ดังนี้

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่  1

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1.  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน

1.2.  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา

1.3.  การการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

1.4.  การวางผังเมืองรวม

สป.,สธ.,กช.

กช.

กช.

กช.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                

2.1.  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2.  การบำบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สป.,กศ.,สธ.,กช.

สธ.,

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่  3

การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

3.1.  การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

3.2. การจัดการศึกษา

3.3. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.4. การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามันของประชาชน

3.5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

สป.,กศ.,สส.

กศ.

กศ.,กช.

สป.,กศ.,สธ.,สส.,ชช.

สป.,กว.,

สธ.,สส.

สป.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1.  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน

4.2. การส่งเสริมตลาด และการใช้สินค้าท้องถิ่น

4.3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

4.4. การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำ

4.5. การปรับปรุง ดูแล รักษาแหล่งน้ำ

สส.,กช.

กช.

กศ.,กช.

กช.

กช.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่  5

การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร  

5.1. การพัฒนาบุคลากร

5.2. การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

5.3. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกิจการท้องถิ่น

5.4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

สป.,กว.,กค.,กศ.,สธ.,กช.

สป.,กว.,กค.,กศ.,สธ.,สส.,กช.

สป.,กว.,กค.,กศ.,

สป.,กว.,กค.,กศ.,สธ.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย      สป.(สำนักปลัด) , กว.(กองวิชาการฯ) , กค.(กองคลัง) , กศ.(กองการศึกษา) , สธ.(กองสาธารณสุขฯ) , สส.(กองสวัสดิการฯ) , กช.(กองช่าง)

รอบรั้วข่าวสารเพื่อชุมชน

ดูข่าวอื่นที่น่าสนใจ
อ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้

ข้อมูลข่าวสารที่ต้องรู้

กลุ่มงานสาธารณสุขฯ

คลังข่าวมหาดไทย

พื้นที่/ไร่

43750

หมู่บ้าน/หมู่บ้าน

14

ประชากร/คน

14916