♦ งานวิชาการ
เทศบาลเมืองล้อมแรด ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง