กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองล้อมแรด ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง

tmlr-ss.2564psd (1).jpg