การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


     1.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     1.2 สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

 

2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


2.1 การวางแผนอัตรากำลังคน
     2.1.1 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลเมืองเมืองล้อมแรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

2.2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
     2.2.1 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง
     2.2.2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
     2.2.3 การสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน
     2.2.4 แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
     2.2.5 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานบริหารกรณีไม่มีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว
     2.2.6 ผลการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2564

2.3 การพัฒนาบุคลากร
     2.3.1 แผนการพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖
     2.3.2 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)
     2.3.3 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
     2.3.4 หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม
     2.3.5 คำสั่งเดินทางไปราชการ ปี ๒๕๖๔

2.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
     2.4.1 จัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และมีบรรยากาศในการทำงานที่ดีเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ได้เต็มศักยภาพ
     2.4.2 ส่งเสริมให้พนักงานทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างสมดุลระหว่างชีวิตทำงานและส่วนตัวให้มีความสุข

2.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
     2.5.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
     2.5.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
     2.5.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
     2.5.4 หลักเกณฑ์วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 64) พ.ศ.๒๕๖๓
     2.5.5 ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
     2.5.6 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ พนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564)

2.6 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และดำเนินการทางวินัย
     2.6.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558
     2.6.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
     2.6.3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓

2.7 การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร
     2.7.1 นโยบายคุณธรรมจริยธรรม
     2.7.2 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 

 

3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     3.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
     3.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
     3.3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในระบบแท่ง
     3.4 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล( ฉบับที่ 58) พ.ศ.๒๕๖๑
     3.5 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล( ฉบับที่ 59) พ.ศ.๒๕๖๑
     3.6 แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
     3.7 การปฏิบัติราชการแทน/การรักษาราชการแทน/การรักษาการในตำแหน่ง
   

4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     4.1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563