เลือก Social Network ที่ท่านต้องการ

 

facebook.png เทศบาลเมืองล้อมแรด
youtube.png เทศบาลเมืองล้อมแรด (Playlist)

kstmlomrad-page-002.jpg

ผังขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์
(ภาพ:ข้อมูล สำนักปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

 

2561-11-15-1-page-001.jpg

box001.gif

Untitled4-0001.png


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

          ♦ แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2561) 
          แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2561)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

          แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2562) 

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองล้อมแรดสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

         ♦ แผนพัฒนาเทศบาลเมืองล้อมแรดสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
         ♦ แผนพัฒนาเทศบาลเมืองล้อมแรดสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
         ♦ แผนพัฒนาเทศบาลเมืองล้อมแรดสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561
         ♦ แผนพัฒนาเทศบาลเมืองล้อมแรดสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561
         ♦ แผนพัฒนาเทศบาลเมืองล้อมแรดสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561

♦  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
♦  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองล้อมแรด
♦  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองล้อมแรด
♦  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองล้อมแรด
♦  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองล้อมแรด

♦ แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
♦ แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562
♦ แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
♦ แผนการดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ. 2564

♦ แผนอัตรากำลัง-3-ปี-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561-2563

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองล้อมแรด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ของเทศบาลเมืองล้อมแรด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

♦ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)  
♦ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564