Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

**เทศบาลเมืองล้อมแรดประชาสัมพันธ์ : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เรื่องให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564***อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด***เทศบาลเมืองล้อมแรดประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรดเมืองล้อมแรด ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด หมู่ 6 บ้านหนองบัว ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร หลักฐานเอกสารการสมัคร รายละเอียดในเว็บไซต์นี้**สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด หลังใหม่ เลขที่ 888 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน(สายเก่า) ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 โทรศัพท์ 054-011802-05 และโทรสาร 054-011806 ในวันและเวลาราชการ**********บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด??☎️054-291199 ตลอด 24 ช.ม⏰⏱⏰?อุบัติเหตุ,เจ็บป่วยฉุกเฉิน#โทร 1669 เหตุด่วนเหตุร้าย โทร 191 Webpage : https://www.facebook.com/lomrad.go.th**Website : https://www.lomrad.go.th/**ประชาสัมพันธ์ : เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้รับแจ้งจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดลำปาง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต (ลป)0002/ว 105 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่องประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดลำปาง ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล จังหวัดลำปาง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ***จึงขอประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลในจังหวัดลำปาง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด **** อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งทราบ พร้อมแจ้งให้ผู้สมัครทุกคนมายื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งภายใน 90 วันนับแต่วันเลือกตั้ง**

ระบบค้นหา

ระบบช่วยเหลือผู้พิการ

หมวดข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด

เอกสารประชาสัมพันธ์สำนักปลัด

หมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้างสำนักปลัดฯ

อ่านข่าวทั้งหมด

19062562-3-4.png

หมวดข่าว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

อ่านทั้งหมด

19062562-3-5.png

หมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้างกองการศึกษา

อ่านข่าวทั้งหมด

19062562-3-6.png

หมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้างกองช่าง

อ่านข่าวทั้งหมด

19062562-3-7.png

เอกสารเผยแพเ่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้างกองสาธารณสุขฯ

อ่านข่าวทั้งหมด

19062562-3-8.png

เอกสารประชาสัมพันธ์กองคลัง

หมวดข่าวกองคลัง

30 เมษายน 2564
hits (42 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเ ...
30 เมษายน 2564
hits (33 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ําดื่มเพื่อการบริโภค ประจําเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพา ...
26 เมษายน 2564
hits (54 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาพ:ข้อมูล กองคลัง ...
22 เมษายน 2564
hits (42 hits)
ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเต ...
19 เมษายน 2564
hits (51 hits)
ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านง ...
07 เมษายน 2564
hits (91 hits)
เรื่อง การตรวจรับ เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๒ นิ้ว พร้อมล้อลาก จำนวน ๑ ชุด (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมือง ...
ข่าวอื่นในหมวดนี้

ระบบงานกองคลัง

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของ เทศบาลเมืองล้อมแรด เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

คุณภาพชีวิตคนเมืองล้อมแรด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

สาธารณูปโภค

Q&A ถามตอบข้อสงสัย

หัวข้อในหมวดหมู่นี้: Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา ทม.ล้อมแรด จ.ลำปาง

แผนที่ตั้ง